Glulam-Award-Preis des europ. Holzleimbauverbandes